Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notificare

privind colectarea şi procesarea datelor personale ale pacientilor

 

Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi, cu sediul în Iaşi strada B-dul Independenţei, nr.1, jud.laşi, telefon 0232 240822, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , în calitate de operator prelucrează datele cu caracter personal fumizate de dumneavoastră   prin acestdocument în scopul protejării și promorii nătății dumneavoastră în special și a populației în general.  Datele vor fi dezluite autorităților statului, unor angajați ai spitalului precum și unor prestatori de servicii ai unității noastre care au legătură  directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.  

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în  corespondența pe care o purtăm cu instituții publice (Casa deAsiguride Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, etc.), cât și cu alte instituții private (laboratoare medicale) în scopul protejării și promorii nătății dumneavoastră în special și a populației în general.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestării acestor servicii.

Obiectul Notificarii

Prezentua Notificare  aprobă colectarea şi procesarea de către operator a datelor personale ale subiectului. Criteriile de selecţie şi colectare a datelor respectă principiile prevăzute de R.G.D.P..

Datele colectate

Datele colectate de la subiect sunt următoarele:

Nume, prenume - pentru adresare, contact, transmitere de raportori;

CNP - pentru identificare, transmitere de raportori;

Adresa de e-mail - pentru transmiterea rezultatelor, comunicări, informaţii, contract; factură, notificări de plată, informări;

Număr de telefon - pentru transmiterea de comunicări, informări;

Adresă domiciliu - pentru corespondenţă, transmiterea de comunicări;

Număr cârd de sanatate - pentru identificare, transmitere de raportori, semnare servicii medicale;

Diagnostice medicale - transmitere de raportori, emitere documente medicale;

Categorie socială - pentru certificarea calitatii de asigurat in sistemul asigurărilor sociale de sanatate, raportare;

Date genetice -

Date biometrice: inaltime, greutate, sex;

Produsul biologic prelevat sau autorecoltat;

Date privin starea de sănătate;

Semnătura.

 

Scopul în care vor fi colectate datele personale

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

-       Prestarea de servicii medicale in interesul persoanei vizate (subiectului);

-       Prestarea de servicii precum efectuarea programărilor, recoltarea, păstrare şi folosirea probelor, efectuarea buletinelor de analize şi s testelor solicitate, a consilierii pre şi/sau post testare (după caz), comunicarea rezultatelor, raportarea rezultatelor în cazul valorilor critice;

-       Transmiterea de către operator a datelor subiectului către terţii:

-       Casa Naţionala de Asigurări de Sanatate, Casa Judeţeană de Asigurări de Sanatate laşi, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Direcţia de Sanatate Publica laşi in scopul: decontare servicii medicale, statistica medicala in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern

-       Laboratoare de analize medicale subcontractante UE şi NON UE (SUA)

-       Medicul prescriptor

-       Transmiterea prin SMS de notificări

-       Efectuarea de apeluri de transmitere de informaţii legate de starea de sanatate a persoanei vizate, programări pentru servicii medicale

-     Statistica medicala:

-     Cercetare medicala

 

Operatorul de date se obliga ca datele cu caracter personal vor fi:

-     prelucrate cu buna credinţa si in conformitate cu dispoziţiile legale;

-     adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

-     stocate intr-o forma care sa permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizării scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecţia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 si are următoarele drepturi:

-     dreptul de a fi informat cu privire la scopul în care se prelucrează datele, destinatarii, perioada de stocare, dacă se fac transferuri de date;

dreptul de acces. Reprezintă dreptul de a obţine o confirmare de la operator cu privire la prelucrarea datelor personale precum şi accesul la acestea;

-     dreptul la rectificare. Este dreptul de a obţine de la operator corectarea, fără întârzieri nejustificate a datelor personale incorecte sau incomplete;

-     dreptul de portabilitate a datelor .Este dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, şi de a le transmite altui operator;

-     dreptul de opoziţie. Este dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc (cu excepţiile prezăzute de Regulament);

-     dreptul la ştergerea datelor/dreptul de a fi uitat. Constă în dreptul de a cere operatorului ştergerea datelor colectate, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în cazul retragerii consimţământului - dacă nu mai există alt temei legal, dacă persoana se opune prelucrării, dacă datele au fost prelucrate ilegal ori dacă ştergerea este impusă de o obligaţie legală;

-     dreptul la restricţionarea prelucrării. Poate fi exercitat în situaţia în care constataţi că datele nu sunt exacte, că prelucrarea nu este legală, ş.a.

Pentru exercitarea acestor drepturi, subiectul se va adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura operatorului sau responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal.

Dacă apreciaţi că v-au fost încălcate drepturile prezentate ori că prelucrarea datelor personale a fost făcută cu nerespectarea altor prevederi ale R.G.D.P. aveţi dreptul de a formula plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bucureşti, B-dul General Gheorghe Magheru nr 28-30).

 

Valabilitate

Datele subiectului vor fi păstrate atâta timp cât se impune, în strict acord cu scopurile prelucrării, în temeiul şi termenele prevăzute de cadrul legal specific activităţii operatorului de date. Vor fi sterse datele cu caracter personal la momentul în care subiectul va solicita, excepţie făcând datele a căror păstrare sau arhivare este impusă de o prevedere legală - acestea vor fi şterse conform termenului şi cu respectarea condiţiilor stipulate de lege.

 

 

 

 

 

 

NOTA DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iaşi

 Prezenta notă de informare prezintă modalitatea în care datele cu caracter personal ale angajaţilor sunt prelucrate de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Spiridon” Iaşi.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi, cu sediul în Iaşi, Bdul Independenţei nr. 1, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. prelucrează date cu caracter personal, fiind înscris în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr.11656. Este o instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţiişi asigură asistenţă medicală de performanţă potrivit statutului de spital de urgenţă în sistem spitalizare continuă, internare de zi şi ambulatoriu.

Începând cu data de 25.05.2018, potrivit prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind protecția datelor cu caracter personal in format electronic, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iaşi are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale furnizate de către salariaţii unităţii și numai în scopurile specificate mai jos:

- prelucrarea datelor la angajare, in vederea întocmirii dosarului personal: numele, prenumele, sex-ul, CNP, data nașterii, localitatea de naștere, numele părinților, actele de studii si calificare (diplome, certificate, atestate profesionale, etc.), funcția, salariul, sporurile, situația militară (după caz), avize pentru exercitarea profesiei, asigurarea malpraxis, codul de parafa, adresa de domiciliu, adresa e-mail, CI/BI: număr, serie, emitent, data eliberării, certificatul naștere, certificatul de căsătorie, certificatele de naștere a copiilor, contul bancar în vederea virării drepturilor salariale, datele cu privire la starea de sanatate, actele doveditoare in vederea stabilirii vechimii in munca, cazierul, CV-ul;

Conform: Legii 53 din 2003 - Codul muncii; H.G. nr. 905 din 2017 privind registrul general de evidență a persoanelor; Legea 22 din 1969, actualizată, privind angajarea gestionarilor, documentele la angajare sunt: CV, copie BI/CI, copie certificate naștere, copie certificate căsătorie, copie certificate naștere pentru copii, copii după actele de studii și calificare (diplome, atestate profesionale, ele.), copie livret militar, fișa de control medical, declarațiile privind persoanele aflate în întreținerea salariatului (soț/soție, copii, alți membri de familie). în situația în care angajatul are persoane în întreținere (acte de stare civilă care atestă gradul de rudenie între persoana aflată în întreținere și contribuabil, adeverință de venit, ele.), adeverința cu salariile realizate în ultimele 12 luni pentru stabilirea stagiului de cotizare avut în vedere la stabilirea indemnizației de incapacitate temporară de muncă, dovada eliberată de ultimul loc de muncă din care să rezulte dacă a produs pagube, natura acestora sau dacă acestea au fost acoperite pentru gestionari/nota de lichidare, copie cont bancar pentru virare salariu, o recomandare de la vechiul loc de muncă.

-                            prelucrarea datelor în conformitate cu HG 905/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților: nume, prenume, CNP, funcție, salariu, sporuri, adresa domiciliu, contract individual de munca; Conform art.3 din HG 905 / 2017:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Spiridon” Iaşi, în calitate de angajator, completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:

a)    datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare -CUI, codul de identificare fiscală -CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal -pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal-CNP, domiciliul -pentru persoanele fizice;

b)    datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal -CNP, cetățenia și țara de proveniență Uniunea Europeană -UE, non-UE,Spațiul Economic European -SEE;

c)     data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității;

d)   funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e)     tipul contractului individual de muncă;

f)      durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;

g)    durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;

h)    salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

i)      data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 32din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

j)     data la care începe și data la care încetează detașarea, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face detașarea;

k)    perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

l)      data și temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

-                            prelucrarea datelor în vederea introducerii în statele de salarii: nume, prenume, marca, funcție, gradație;

-                            întocmirea situațiilor statistice prin transformarea datelor personale în date anonime;

-                            prelucrarea datelor în vederea eliberării, la cerere, a diferitelor adeverințe care sa ateste statutul de salariat: nume, prenume, CNP, CI, adresa, număr telefon;

-                             prelucrarea datelor in vederea adaugarii unui membru de familie in calitate de coasigurat: nume, prenume sot/sotie/parinti, certificat de căsătorie, certificat naștere, CNP, CI, adeverința fiscala;

-                            prelucrarea datelor in vederea eliberării declarațiilor fiscale; nume, prenume, CNP, CI, adresa;

-                             prelucrarea datelor in vederea stabilirii deducerilor personale: nume, prenume, CNP sot/sotie/copii/parinti aflati in intretinere;

-                             prelucrarea datelor in vederea plătii indemnizațiilor certificatelor medicale: nume, prenume, CNP, adresa;

-                             prelucrarea datelor in vederea încheierii contractului cu CJAS Iasi: nume, prenume, CNP, adresa, cod parafa, nr. certificate membru, nr asigurare malpraxis,

-                      prelucrarea datelor personale pentru punerea in aplicare a prevederilor legislației in vigoare in domeniul asigurării securității si sanatatii muncii si situațiilor de urgenta:

a)                   Norma metodologică de aplicare 1425/2006 a Legii 319 din 2006, Anexa 11, Fișa SSM cuprinde:nume, prenume, legitimația/marca, domiciliul, data și locul nașterii, calificarea/funcția, locul de muncă, autorizații ISCIR (daca este cazul).

b)                  Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Fișa de instruire în domeniul

situațiilor de urgență cuprinde:       nume, prenume, locid de muncă, legitimația/marca, domiciliul, data și locul nașterii, studii, funcția.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iaşi se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate în vederea angajării, și anume:

-                             date personale principale: nume, prenume, sex, data nașterii, localitatea de naștere, numele părinților, CNP personal, soț /soție și copii în întreținere, naționalitate;

-                             date personale generale : studii, ocupația și după caz situația militară, avize pentru exercitarea profesiei; cod parafa;

-                             date despre domiciliu și reședință: județ, localitate, stradă, nr. bloc, scară, etaj, telefon, adresă e-mail;

-                             date privind documentele de identitate eliberate: tipul, seria, nr., emitentul, data eliberării, termen de valabilitate, certificat de naștere, căsătorie, deces; ,

-                             fotografie color / alb negru (pentru legitimație);

-                             cont bancar (în vederea virării drepturilor salariale);

-                             salariul, sporuri;

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, indiferent dacă datele sunt prelucrate în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau pe baza consimțământului salariatului, angajatorul are obligația:

          să asigure confidențialitatea datelor personale prelucrate;

          să asigure securitatea datelor prelucrate prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale.

Pe lângă drepturile existente în prezent, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, după cum urmează:

Dreptul de acces – aveţi dreptul de a obţine acces la datele dv. cu caracter personale și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele salariaţiilor;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți solicita să primiţi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, pentru a le utiliza în scopurile în care doriţi și a putea să le transferaţi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil;

Dreptul la opoziție - vă puteți opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al operatorului;

Dreptul la rectificare - dacă datele dumneavostraă cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete aveţi dreptul să solicitaţi corectarea, fără întârzieri nejustifîcate a datelor inexacte;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat”) - aveţi posibilitatea de a solicita ca datele dumneavostră cu caracter personal să fie șterse, fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm;

Dreptul la restricționarea prelucrării - aveţi dreptul de a ne cere să restricţionăm  prelucrarea datelor dumneavoastră dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

·         contestaţi exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;

·         prelucrarea este ilegală – deși aveţi dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), vă opuneţi ştergerii și, în schimb, să ne solicitaţi să restricţionăm utilizarea lor;

·         nu mai avem nevoie de acele date, dar dumneavoastră ni le solicitaţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță.

Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de dumneavoastră dacă și în măsura în care:

            prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

            prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

            prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Dreptul de a depune plângere - puteţi apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal în situația în care consideriţi că v-au fost încălcate drepturile;

Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrăm datele dumneavoastră  în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate - puteţi solicita intervenția umană, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteţi contesta decizia, solicitând operatorului o analiză individuală și personalizată.

Orice informație furnizată de către salariaţii unităţii va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf.Spiridon” Iaşi în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

Dacă există solicitarea ca acestea să fie reactualizate sau scoase din baza de date, acest lucru se poate face printr-o notificare scrisă.

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi menţionate mai sus, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi vă puteți adresa cu o cerere întocmita în formă scrisă, datată și semnată la secretariatul spitalului, adresa: Iasi, Bdul Independentei nr.1, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

De asemenea, prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de responsabilul cu protecţia datelor, având următoarele date de contact:ref. Grijincu Alexandra, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0232240822 interior 253

Spitalul, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Responsabilitate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alţi destinatari fiind  utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Astfel, informațiile înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari:

          prin Declarația 112, F153: ANAF;

          Banca la care este deschis contul în vederea virării salariilor;

          C.J.A.S Iaşi în vederea încheierii contractului de prestări servicii medicale si a decontării concediilor medicale;

          A.N.M.C.S -pentru procesul de reacreditare

          - ITM in vederea transmiterii REVISAL;

          ANI- declarații de interese si avere;

          OAMMAR- in vederea reținerii cotizației pentru asistenții medicali;

          Colegiul Medicilor si Colegiul Medicilor Dentişti – in vederea reținerii cotizației pentru medici;

          Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania - in vederea reținerii cotizației pentru biologi, chimişti

          Colegiul Fizioterapeuţilor;

          Colegiul Psihologilor;

 

Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în străinătate decât cu acordul dumneavoastră.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați. Sunteți obligați să furnizați aceste date, refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare.

Spitalul acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal şi implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare.                          

 

Stocarea datelor cu caracter personal

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hârtie

a. stocarea electronică: pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii;

b. stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal ale asiguraților, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce privește condițiile și termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor naționale.

Dacă apreciaţi că v-au fost încălcate drepturile prezentate ori că prelucrarea datelor personale a fost făcută cu nerespectarea altor prevederi ale R.G.D.P. aveţi dreptul de a formula plângere către institutie sau Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bucureşti, B-dul General Gheorghe Magheru nr 28-30).

Noutăţi

Rezultate finale concurs Registrator medical
Rezultate finale concurs Referent de specialitate I
Rezultatul final al examenului de promovare referent I SSD în cadrul Compartimentului de management al calității serviciilor de...
Rezultate probă scrisă examen de promovare economist spec. IA
Rezultate proba interviu concurs referent de specialitate Rezultate proba interviu concurs registrator medical
REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE REFERENT I SSD IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE...
Barem corectare proba scrisa - promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare Refrent SSD I în cadrul Compartimentului...
Centralizator rezultat final proba practica - concurs Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul de Evaluare şi Statistică...
Locatie desfasurare proba interviu -concurs Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală
Locatie desfasurare proba interviu -concurs Registrator Medical - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală
Anunt privind locatia de desfasurare a examenului de promovare Referent I SSD -Compartimentul de Management al Calității Serviciilor...
Bibliografie si tematica promovare - Economist specialist IA  în cadrul Compartimentului Aprovizionare Transport - Serviciul Achizitii...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech