Constituit conform Ordinului nr. 1502 din 19 decembrie 2016

ALEGERI 2024 Consiliului Etic

ALEGERI 2024 Consiliului Etic

Anunț privind alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Etic

Anunț privind alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului Etic

Codul de Conduită Etică și Profesională al Personalului Contractual al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași - ediția 2021

Codul de Conduită Etică și Profesională al personalului din Spitalul "Sf. Spiridon" Iași

Informare finală alegeri Consiliul de Etică - 2021

Informare finală alegeri consiliul etic - 2021Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică - 2018

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic din cadrul spitalelor publice, durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani.

Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic.

Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iași organizează procedura de alegere a membrilor ConsiliuluI Etic în data de 02 aprilie 2018, intervalul orar 7-18 pentru medici și în data de 03 aprilie 2018, intervalul orar 7-18 pentru asistenti medicali.

În cadrul acestui scrutin, personalul Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi își va alege următorii reprezentanți în Consiliul Etic:
•    Medici fără integrare clinică (rețea): trei membri titulari și trei membri supleanti
•    Medici cu integrare clinică: un membru titular și un membru supleant
•    Asistenți medicali: doi membri titulari și doi membri supleanți

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare secție a spitalului este invitată să propună un medic fără integrare clinică (rețea), un medic cu integrare clinică și un asistent medical, printr-o adresa în atenția Managerului instituției, depusă la registratură până la data de 22 martie 2018, orele 16:00. De asemenea sunt acceptate și candidaturi individuale, procedura de depunere fiind aceeași.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul Etic, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi cu sau fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi până cel târziu în data de 27 martie 2018, orele 12:00.

Dr. Cotea Elena
Președintele Consiliului de Etică

Invitații Asociații Pacienți  [pdf]                                                             Informare modificare data [pdf] 

Principii de funcționare

-Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului.

-Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Componența Consiliului etic

Membrii permanenți:

1.      Conf. Dr. Sfarti Cătălin Victor - medic cu integrare clinică – Sc. Cl. Gastroenterologie I

2.      Dr. Adi Ionuț Ciumanghel  -  fără integrare clinică - Secția Clinică ATI

3.      Dr. Livadaru Roxana - fără integrare clinică - Secția Clinică Chirurgie III

4.      Dr. Dan Maria    - fără integrare clinică -    Laborator Analize Medicale

5.      As. Med. Sîrbu Irina    - Asistent Șef     Sc. Cl. Ortopedie

6.      As. Med. Huțanu Cristina - Asistent Șef Sc. Cl. O.R.L.

7.      Vlad Ghiga – reprezentant pacienți – ”Asociația Copilul Meu – Inima Mea”

Consilier juridic – ca reprezentant al Biroului Juridicfără drept de vot;

 

Secretar – Ref. Jr. Emanuel Calance – C.M.C.S.S.

Membri supleanți:

1.      Dr. Stătescu Laura - medic cu integrare clinică  - Sc. Cl. Dermatologie;

2.      Dr. Ciuhodaru Laura – medic fără integrare clinică - ATI – CCPR;

3.      Dr. Dan Viorel Cionca - medic fără integrare - Sc. Cl. Ortopedie;

4.      Dr. Strobescu Ciobanu Cristina -  medic fără integrare clinică - Sc.Cl.Chirurgie Vasculară;

5.      As. Med. Huțanu Petru – Secția Cl. C.C.P.R.;

6.      As. Med. Logofătu Carmen –  Asistent Șef Laborator analize medicale;

7.      Sorin Gradinaru - reprezentant pacienți – ”Asociația Copilul Meu – Inima Mea”

Consilier juridic – ca reprezentant al Biroului Juridic fără drept de vot;

 

Secretar supleant – Ref. Jr. Alexandra Grijincu – Birou Relații cu Publicul.

Atribuțiile Consiliului etic

Consiliul etic are următoarele atribuţii:

-promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;

-identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;

-primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

-analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

 încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

 nerespectarea demnităţii umane;

-emite avize etice, ca urmare a analizei sesizarilor

-sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;

-sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;

-asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

-întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

-emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

-aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;

-analizează rezultatele implementării mecanismului de feedbackal pacientului;

-analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

-analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;

-oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

 Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. 

Funcţionarea Consiliului etic

-Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

-Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.

-Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.

-Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

-Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.

-Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.

-În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

-La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.

-Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.

-În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.

Contact - Consiliul Etic

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Noutăţi

Rezultate finale concurs Registrator medical
Rezultate finale concurs Referent de specialitate I
Rezultatul final al examenului de promovare referent I SSD în cadrul Compartimentului de management al calității serviciilor de...
Rezultate probă scrisă examen de promovare economist spec. IA
Rezultate proba interviu concurs referent de specialitate Rezultate proba interviu concurs registrator medical
REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE REFERENT I SSD IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE...
Barem corectare proba scrisa - promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare Refrent SSD I în cadrul Compartimentului...
Centralizator rezultat final proba practica - concurs Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul de Evaluare şi Statistică...
Locatie desfasurare proba interviu -concurs Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală
Locatie desfasurare proba interviu -concurs Registrator Medical - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală
Anunt privind locatia de desfasurare a examenului de promovare Referent I SSD -Compartimentul de Management al Calității Serviciilor...
Bibliografie si tematica promovare - Economist specialist IA  în cadrul Compartimentului Aprovizionare Transport - Serviciul Achizitii...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech