Consiliul etic

Constituit conform Ordinului nr. 1502 din 19 decembrie 2016

Principii de funcționare

-Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului.

-Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Componența Consiliului etic

Membri permanenti :

Șef lucrări dr. Sfarti Victor Cătălin – medic primar UMF

Dr. Cotea Elena – medic primar rețea

Dr. Glod Elena - medic primar rețea

Dr. Tesloianu Nicolae Dan – medic primar rețea

As. Med. Lic. Sîrbu Irina – asistent șef Secție

As. Med. Pascal Sanda Cătălina – asistent medical principal

Pintilie Valerian – reprezentant al Asociației pentru Protecția Pacienților Filiala Iași 

Secretar - Ing. Cucu Paula

Membri supleanti :

Prof. dr. Cimpoeșu Diana - medic primar UMF- medic șef UPU -SMURD

Dr. Tofan Alina – medic specialist rețea

Dr. Dobre Corneliu - medic primar rețea

Dr. Lisnic Vasile - medic primar rețea

As. Med. Maftei Monica Elena – asistent medical principal

As. Med. Lic. Hurjui Simona – asistent șef Secție 

Iordache Dragoș – reprezentant al Asociației pentru Protecția Pacienților Filiala Iași

Secretar - Ref. Grijincu Alexandra 

Atribuțiile Consiliului etic

Consiliul etic are următoarele atribuţii:

-promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;

-identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;

-primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

-analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

 încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

 nerespectarea demnităţii umane;

-emite avize etice, ca urmare a analizei sesizarilor

-sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;

-sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;

-asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

-întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

-emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

-aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;

-analizează rezultatele implementării mecanismului de feedbackal pacientului;

-analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

-analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;

-oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

 

Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. 

Funcţionarea Consiliului etic

-Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

-Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.

-Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.

-Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

-Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.

-Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.

-În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

-La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.

-Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.

-În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.

 

Noutăţi

Situația consumului de medicamente decembrie 2017 [pdf]
Rezultate finale verificare dosare pentru concursul de medici din ziarul Viața medicală nr. 5152/22/12/2017 [pdf]
Anunț concurs personal mediu și auxiliar (spital+UPU)   Tematică și bibliografie asistent laborator Tematică și bibliografie...
Anunț concurs personal mediu și auxiliar (spital+UPU)   Tematică și bibliografie asistent laborator Tematică și bibliografie...
Rezultate verificare dosare de concurs pentru posturile de medici publicate in Viata Medicala nr. 51-52/22.12.2017
Rezultate finale selecție dosare concurs medici șefi [pdf]
Tematică și bibliografie analist I Serviciul managementul calității [pdf]
Tematică și bibliografie analist I Birou Informatică Fisă post analist I Birou Informatică Tematică și bibliografie economist IA...
Rezultate verificare dosare de concurs pentru posturile de medic sef publicate in ziarul Viata Medicala nr. 49/08.12.2017 Rezultate...
Vizualizați programarea liniilor de gardă aferente lunii Ianuarie 2018, grupate pe secții de activitate. Linii de gardă - Ianuarie...
Rezultate finale Muncitor calificat IV - frizer
Calendarul de Concurs pentru posturile de medici publicate în ziarul Viaţa medicală nr.51-52-22.12.2017