Consiliul etic

Constituit conform Ordinului nr. 1502 din 19 decembrie 2016

Anunț privind alegerile pentru Consiliul Etic

Anunț privind alegerile pentru Consiliul Etic

Invitație asociație de pacienți - desemnare membri Consiliul Etic

Invitație asociație de pacienți - desemnare membri Consiliul Etic

Actualizare componență Consiliu Etic

Actualizare componență Consiliu Etic

Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică - 2018

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic din cadrul spitalelor publice, durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani.

Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic.

Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iași organizează procedura de alegere a membrilor ConsiliuluI Etic în data de 02 aprilie 2018, intervalul orar 7-18 pentru medici și în data de 03 aprilie 2018, intervalul orar 7-18 pentru asistenti medicali.

În cadrul acestui scrutin, personalul Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi își va alege următorii reprezentanți în Consiliul Etic:
•    Medici fără integrare clinică (rețea): trei membri titulari și trei membri supleanti
•    Medici cu integrare clinică: un membru titular și un membru supleant
•    Asistenți medicali: doi membri titulari și doi membri supleanți

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare secție a spitalului este invitată să propună un medic fără integrare clinică (rețea), un medic cu integrare clinică și un asistent medical, printr-o adresa în atenția Managerului instituției, depusă la registratură până la data de 22 martie 2018, orele 16:00. De asemenea sunt acceptate și candidaturi individuale, procedura de depunere fiind aceeași.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul Etic, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi cu sau fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi până cel târziu în data de 27 martie 2018, orele 12:00.

Dr. Cotea Elena
Președintele Consiliului de Etică

Invitații Asociații Pacienți  [pdf]                                                             Informare modificare data [pdf] 

Principii de funcționare

-Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului.

-Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Componența Consiliului etic

Membrii permanenți :
- Dr. Cotea Elena - președinte
- Conf. Dr. Botnariu Gina – membru
- Dr. Crișu Daniela - membru
- Dr. Asandei Irina – membru
- As. Med. Lic. Leca Adriana Sidela- membru
- As. Med. Malai Mare Gabriela – membru
- Pintilie Valerian – reprezentant Asociația pentru Protecția Pacienților - membru
Secretar consiliu etic – Referent Grijincu Alexandra
Membrii supleanți:
- Șef lucr. dr. Sfarti Cătălin Victor - membru
- Farm.Ghițescu Mihaela – membru
- Dr. Roșu Gabriel – membru
- Dr. Roșu Gabriel – membru
- Dr. Grosu Ionuț – membru
- As. Med. Pintilie Luminița – membru
- As. Med. Sîrbu Irina – membru
- Iordache Dragoș – reprezentant Asociația pentru Protecția Pacienților - membru
Secretar supleant – Referent Cojocari Andreea

Atribuțiile Consiliului etic

Consiliul etic are următoarele atribuţii:

-promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;

-identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;

-primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;

-analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

 încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

 nerespectarea demnităţii umane;

-emite avize etice, ca urmare a analizei sesizarilor

-sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;

-sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;

-asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

-întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

-emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

-aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;

-analizează rezultatele implementării mecanismului de feedbackal pacientului;

-analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;

-analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;

-oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

 

Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate. 

Funcţionarea Consiliului etic

-Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă, la convocarea managerului, a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 4 dintre membrii acestuia.

-Şedinţele sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.

-Cvorumul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii Consiliului etic, inclusiv preşedintele de şedinţă.

-Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. În cazul absenţei unuia dintre membrii Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

-Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă. În cazul în care în urma votului membrilor Consiliului etic se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este decisiv.

-Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul şedinţei Consiliului etic.

-În situaţia în care speţa supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparţine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei Consiliului, acesta se suspendă, locul său fiind preluat de către supleant. În cazul în care şi supleantul se găseşte în aceeaşi situaţie de incompatibilitate, acesta se suspendă, speţa fiind soluţionată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

-La fiecare şedinţă a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă activitatea desfăşurată şi deciziile luate.

-Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea legală a acestuia.

-În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este înlocuit de membrul supleant. În caz de absenţă a preşedintelui, membrii Consiliului etic aleg un preşedinte de şedinţă, prin vot secret.

Activitatea Consiliului etic

-Raport activitate Consiliul Etic - Semestrul I 2021

-Raport activitate 2018

-Anuar etic 2018

-Raport activitate 2017 [pdf]

-Anuar etic 2017 [pdf]

-Raport activitate 2016 [pdf]

-Anuar etic 2016 [pdf]

-Raport activitate 2015 [pdf]

-Anuar etic 2015 [pdf]

Noutăţi

Publicație de concurs: economist gradul I, economist gradul IA,  registrator medical1. tematică și bibliografie economist gradul...
Publicație de concurs : preot I, bioinginer medical, muncitori calificați: bucătar II și bucătar III, electrician I, electrician III,...
Anunț privind ocuparea prin concurs, perioada nedeterminata, personal auxiliar sanitar (infirmiera, infirmiera debutanta,...
  Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de asistenți medicali  generaliști , din...
Centralizator nominal cu punctajele finale ale concursului pentru candidații înscriși pentru ocuparea posturilor vacante de Asistenți...
Centralizator nominal cu punctajele  finale  ale  concursului pentru candidații inscriși pentru ocuparea posturilor vacante de...
Rezultate la proba interviu din data de 11.10.2021 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de...
Rezultate finale la proba practica din data de 05.10.2021 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante...
Rezultate la proba interviu din data de 07.10.2021 pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de...
ANUNȚ PRIVIND SUSȚINEREA PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DE ASISTENȚI MEDICALI DIN CADRUL UPU SMURD AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE...
Centralizator rezultate finale ale concursului pentru ocuparea postului  vacant de economist gradul I la Serviciul de Evaluare si...
Centralizator rezultate finale ale concursului pentru ocuparea postului  vacant de referent debutant la Serviciului de Evaluare si...