Acte necesare internare

Mod de accesare a serviciilor oferite de Spitalul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași

> Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul din ambulatoriul de specialitate sau medicul de familie;
> Bilet de internare pentru pacienţii care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale, semnat şi parafat de medicul specialist din UPU (dupa caz) ;
> Fișa de prezentare în UPU – va fi anexată la FOCG a pacientului internat prin UPU;
> Cardul național de asigurări de sănătate (dacă acesta nu se prezintă se va lista la Biroul de internari statusul pacientului - PIAS de pe site-ul CJAS, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării);
> Adeverință eliberată de către CJAS care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
> Adeverinţă de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni;
> Cuponul de pensie – pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap;
> Pentru persoanele aflate în întreținere: adeverintă de la locul de muncă al întreținătorului (în care să se menționeze numele persoanei aflate în intretinere), adeverință CJAS;
> Pentru persoanele aflate într-o formă de protecție socială: copie dupa documentul care atesta acest lucru;
> Pentru cetatenii străini din statele membre UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate - DOAR PENTRU URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE;
> Cerere scrisă pentru internare a părinților/ tutorilor legali pentru copilul sub 18 ani (minor) adresată Managerului Spitalului (care să includă avizele și aprobările respective) - ANEXA 1 – Cod FO3.PO.MED.07;
> Certificat nastere/CI minor internat și copie dupa CI a parinților;
> Adeverinta de studii pentru persoanele intre 18-25 ani, care urmează cursurile unei școli/universități;
> Pentru studenții străini/studenții cu plată - adeverință CJAS că sunt plătitori de asigurări de sănătate;
> Angajament de plată – pentru pacienții neasigurați, a căror stare de urgență a încetat – ANEXA 2 - Cod F02.PO.MED.07.

 

Tarife coplată

Conform Ordinul nr. 397-836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, valoarea taxei de coplată a fost stabilită, de către Comitetul director, la valoarea de 10 lei.

"Spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, astfel:

a) Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

b) Pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepție fac serviciile medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109,art. 110,art. 124 și art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, serviciile medicale spitalicești pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitalicești pentru pacienții din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor spital precum și serviciile medicale spitalicești de lungă durată - ani și serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența medico-chirurgicală".
(Text extras din Anexa 23 articolul 11 alin 2 din Ordinul  nr. 397-836/2018 )

"Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale."
(Text extras din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, TITLUL VIII: Asigurările sociale de sănătate, Cap. II, Sectiunea 1, Art. 225)

Noutăţi

Publicatie: Referent de Specialitate Gradul I si Registrator Medical - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală  Bibliografie si...
Rezultate finale concurs director ingrijiri[.pdf]  
Rezultate finale concurs director medical[.pdf]  
Rezultat susținere proiect specialitate DIRECTOR INGRIJIRI Rezultat interviu DIRECTOR ÎNGRIJIRI
Rezultat susținere proiect specialitate DIRECTOR MEDICAL Rezultat interviu DIRECTOR MEDICAL
CENTRALIZATOR NOMINAL CU PUNCTAJELE FINALE OBTINUTE LA PROBA SCRISA - CONCURS DIRECTOR MEDICAL
ALEGERI 2024 Consiliului Etic
Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisa - concurs DIRECTOR DE INGRIJIRI Erată rezultat proba scrisă concurs...
Centralizator nominal cu punctajele obținute la proba scrisa - concurs DIRECTOR MEDICAL Erată rezultat proba scrisă concurs DIRECTOR...
Anunt Desfasurare Proba Scrisa Concurs Pentru Ocuparea Functiei De Director Medical
Anunt Desfasurare Proba Scrisa Concurs Pentru Ocuparea Functiei  De Director De Ingrijiri
Anunt - pentru candidatul admis la concursul de Medic Specialist Chirurgie Vasculara - Sectia Chirurgie Vasculara
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech